ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ
สาขาที่เปิดสอน
มี 4 สาขาวิชา
  สาขาการจัดการ
  สาขาบัญชี
  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ...
ดอกไม้ประจำคณะ
คือ..ดอกอินทนิล
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
Website คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ
ผลิตบัณฑิตที่ดี
มีคุณธรรม
นำชุมชน
Compress
Size     CPU Usage
Slider with Slideshow      23KB          ~4%
Slider with Caption          18KB          ~4%
Slider                               17KB          ~1%
e-Learning
ผลิตบัณฑิตด้านบริหารจัดการ ที่มีความรู้คู่คณธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม,
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม.
ผลิตบัณฑิตที่ดีมีศักยภาพ นำความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
สนับสนุนงานวิจัย เพื่อชุมชนและสังคม
บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
html code
web page
text
one of the most reliable sliders
All browsers
supported
  Chrome      3+
  Firerfox      2+
  IE              6+
  Safari        3.1+
  Opera       10+
All devices
supported
Windows Phone
Android
iOS
html slideshow

mgt
( ผลงานนักศึกษา:รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ )
mgt
( ผลงานนักศึกษา:รายวิชาการพัฒนาระบบ )
mgt
( ผลงานนักศึกษา:รายวิชาสหกิจศึกษา )
mgt
( MGT-WEB: เว็บไซต์เก่าคณะวิทยาการจัดการ )
mgt
( MGT-WEB: เว็บไซต์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ )
elearning2
(MGT- LMS: ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ e-Learning)
ftp
(MGT-FTP: อับโหลด /ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล)
itpnu
(PNU-ITC: ระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย)
mailpnu
(PNU-MAIL: ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัย)
cmhe
(CAMPUS MANAGEMENT FOR HIGHER EDUCATION )
vpnpnu
(PNU-VPN: ระบบจำลองเครือข่ายเสมือนมหาวิทยาลัย)
passwordchange
(PNU-PWC: เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย)
mgtphoto
(MGT-PHOTO: ระบบจัดการรูปภาพ)
uninet
(UNINET-SPEED TEST: ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต)
wifi
(MGT-WIFI: ระบบตรวจสอบการทำงานไวเลส)
remotedrive
(MGT-REMOTE-DRIVE: ระบบจัดการไฟล์ข้อมูลออนไลน์รายบุคคล)
QA
(MGT-QA: ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ )
mgt1
(MGT-CALENDAR: ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม)
mgt1
(MGT-WEB1: เว็บไซต์รองคณะวิทยาการจัดการ 2)